ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

Featured

บ้านธัมมะ

บ้านธัมมะ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 110 หมู่ 8 บ้านใหม่สันมะนะ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

โทร. 081-8320577

ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม และรับชมถ่ายทอดสดการสนทนาธรรม
จาก มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ดังมีรายการต่อไปนี้

วันเสาร์
09:00 – 12:00 น. สนทนาพระสูตร
13:00 – 16:00 น. สนทนาปรมัตถธรรม

วันอาทิตย์
09:00 – 10:15 น. สนทนาพระวินัย
10:30 – 12:00 น. สนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม
13:00 – 14:00 น. สนทนาพื้นฐานปัจจัยสภาพธรรม
14:00 – 16:00 น. สนทนาเรื่องปฏิบัติธรรม

แผนที่ บ้านธัมมะ ลำพูน

กิจกรรมของชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

– เป็นสื่อกลางติดต่อประสาน และทำความรู้จักกันระหว่างสมาชิก
– จัดสนทนาธรรม เพื่อเผยแพร่ สร้างความเข้าใจธรรมะ ตามสถานที่ต่างๆ
– ส่งอีเมล ภาษาบาลี ๑ คำ คติธรรมประจำสัปดาห์ ให้สมาชิกได้ศึกษา ทุกวันพฤหัสบดี
– จัดกิจกรรมการทำความดี ช่วยเหลือสังคม ตามโอกาสอำนวย

มโนสาเร่

การอุทิศส่วนกุศล (ปัตติทาน) เป็นกุศลประการหนึ่ง เพื่อให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งเขาอยู่ในฐานะที่จะล่วงรู้และสามารถอนุโมทนาได้ ไม่ว่าจะเป็นเปรต ที่ต้องการการอุทิศส่วนกุศล และเทวดาที่สามารถอนุโมทนาบุญในสิ่งที่เราได้ทำ เช่นการฟังพระธรรม รวมทั้งกุศลประการอื่นๆ ทุกๆประการ เทวดารวมทั้งญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็สามารถอนุโมทนาบุญได้ครับ
ประโยชน์คือให้บุคคลอื่นได้ร่วมอนุโมทนา ซึ่งจะเป็นเหตุให้กุศลจิตของบุคคลอื่นเกิดได้ครับ

คำอุทิศส่วนกุศล
“ข้าพเจ้า ขออุทิศส่วนกุศล ที่ได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้ แก่มารดาบิดาและผู้มีพระคุณ ทั้งในปัจจุบันชาติ และในอดีตอนันตชาติ แก่ญาติและมิตรสหายผู้ล่วงลับไปแล้ว ตลอดจนเทพยดาและอมนุษย์ทั้งหลาย ขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศล โดยทั่วกันเทอญ”

———————————–

คำขอขมาพระรัตนตรัย
“บุญใดอันข้าพเจ้า ผู้ไหว้พระรัตนตรัย ได้ประกอบแล้วในทวีปนี้ ด้วยเดชะบุญนั้น ขออันตรายคือความเห็นผิด ในพระรัตนตรัย จงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า กรรมอันน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแล้ว ต่อพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ขอพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ได้โปรดอดโทษแก่ ข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้สำรวมระวังในพระรัตนตรัย ในกาลต่อไป”

ชาวชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

น่าอัศจรรย์ พระพุทธศาสนาที่บุคคลเลือกสรรแล้ว
ทำให้ถือเอาสิ่งที่ควรเท่านั้น ละทิ้งสิ่งที่ไม่ควร

ข้อความบางตอนจาก สารัตถปกาสินี อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค อเจลกัสสปสูตร

015-1024x683

พวกเราชาวชมรมบ้านธัมมะ มศพ. กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และกราบขอบพระคุณวิทยากร มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ผลจากการฟังธรรมบรรยาย ทำให้พวกเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีความรู้ ความเข้าใจในพระธรรมเพิ่มขึ้น ความเดือดร้อน วุ่นวายใจก็ลดน้อยลง

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากการสนทนาธรรม ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 14–16 มิถุนายน 2554 ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้ปรารภกับกลุ่มผู้ร่วมสนทนาธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ถึงการสนับสนุนกลุ่มคนที่สนใจศึกษาธรรมะ ให้ได้มีโอกาสพบปะสนทนา รวมถึงได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นความดี มีประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน กลุ่มผู้ร่วมสนทนาธรรมเห็นพ้องกันว่าน่าจะมีจุดรวมความสนใจ เพื่อเป็นศูนย์กลาง การติดต่อประสาน สนับสนุนซึ่งกันและกันของผู้สนใจติดตามฟังธรรมจาก ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ในลักษณะของเครือข่าย เห็นควรที่จะมีการจัดตั้งชมรม เพื่อเป็นสื่อกลางการดำเนินงานต่อไป

วัตถุประสงค์

• เป็นเครือข่ายของผู้ที่ต้องการทำดี และศึกษาธรรมะ
• เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการสนทนาธรรมของสมาชิกชมรม
• เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

คติของชมรม

ทำดี และศึกษาพระธรรม

สมาชิกแรกตั้ง

– คณะอนุกรรมการชมรมบ้านธัมมะ มศพ.
นางสุมิตรา ปิ่นทองคำ
นายสุวิทย์ ปิ่นทองคำ
น.ส.ตรัสวิน จิตติเดชารักษ์
นางชุมพร ตันตยานนท์กุล
นาวาอากาศตรีจรัญ ปานุราช
นางสายฝน ปานุราช
น.ส.ดนิตฤ สุคนธ์พานิช

สมาชิกโดยอัตโนมัติ

– คณะกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่ พระพุทธศาสนา
ลำดับที่ 1 น.ส.สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ลำดับที่ 2 น.ส.ดวงเดือน บารมีธรรม
ลำดับที่ 3 นาง สงวน สุจริตกุล
ลำดับที่ 4 นายแพทย์สัญชัย ศรีสวัสดิ์
ลำดับที่ 5 พลตรีวีระ พลวัฒน์
ลำดับที่ 6 พลเอกสะพรั่ง กัลยาณมิตร
ลำดับที่ 7 นาวาอากาศตรีเกื้อกูล แสนทอง
ลำดับที่ 8 น.ส.ประภัสสร เหตระกูล
ลำดับที่ 9 หม่อมบงกชปริยา ยุคล