ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากการสนทนาธรรม ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 14–16 มิถุนายน 2554 ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้ปรารภกับกลุ่มผู้ร่วมสนทนาธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ถึงการสนับสนุนกลุ่มคนที่สนใจศึกษาธรรมะ ให้ได้มีโอกาสพบปะสนทนา รวมถึงได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นความดี มีประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน กลุ่มผู้ร่วมสนทนาธรรมเห็นพ้องกันว่าน่าจะมีจุดรวมความสนใจ เพื่อเป็นศูนย์กลาง การติดต่อประสาน สนับสนุนซึ่งกันและกันของผู้สนใจติดตามฟังธรรมจาก ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ในลักษณะของเครือข่าย เห็นควรที่จะมีการจัดตั้งชมรม เพื่อเป็นสื่อกลางการดำเนินงานต่อไป

วัตถุประสงค์

• เป็นเครือข่ายของผู้ที่ต้องการทำดี และศึกษาธรรมะ
• เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการสนทนาธรรมของสมาชิกชมรม
• เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

คติของชมรม

ทำดี และศึกษาพระธรรม

สมาชิกแรกตั้ง

– คณะอนุกรรมการชมรมบ้านธัมมะ มศพ.
นางสุมิตรา ปิ่นทองคำ
นายสุวิทย์ ปิ่นทองคำ
น.ส.ตรัสวิน จิตติเดชารักษ์
นางชุมพร ตันตยานนท์กุล
นาวาอากาศตรีจรัญ ปานุราช
นางสายฝน ปานุราช
น.ส.ดนิตฤ สุคนธ์พานิช

สมาชิกโดยอัตโนมัติ

– คณะกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่ พระพุทธศาสนา
ลำดับที่ 1 น.ส.สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ลำดับที่ 2 น.ส.ดวงเดือน บารมีธรรม
ลำดับที่ 3 นาง สงวน สุจริตกุล
ลำดับที่ 4 นายแพทย์สัญชัย ศรีสวัสดิ์
ลำดับที่ 5 พลตรีวีระ พลวัฒน์
ลำดับที่ 6 พลเอกสะพรั่ง กัลยาณมิตร
ลำดับที่ 7 นาวาอากาศตรีเกื้อกูล แสนทอง
ลำดับที่ 8 น.ส.ประภัสสร เหตระกูล
ลำดับที่ 9 หม่อมบงกชปริยา ยุคล

Comments are closed.