มโนสาเร่

การอุทิศส่วนกุศล (ปัตติทาน) เป็นกุศลประการหนึ่ง เพื่อให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งเขาอยู่ในฐานะที่จะล่วงรู้และสามารถอนุโมทนาได้ ไม่ว่าจะเป็นเปรต ที่ต้องการการอุทิศส่วนกุศล และเทวดาที่สามารถอนุโมทนาบุญในสิ่งที่เราได้ทำ เช่นการฟังพระธรรม รวมทั้งกุศลประการอื่นๆ ทุกๆประการ เทวดารวมทั้งญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็สามารถอนุโมทนาบุญได้ครับ
ประโยชน์คือให้บุคคลอื่นได้ร่วมอนุโมทนา ซึ่งจะเป็นเหตุให้กุศลจิตของบุคคลอื่นเกิดได้ครับ

คำอุทิศส่วนกุศล
“ข้าพเจ้า ขออุทิศส่วนกุศล ที่ได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้ แก่มารดาบิดาและผู้มีพระคุณ ทั้งในปัจจุบันชาติ และในอดีตอนันตชาติ แก่ญาติและมิตรสหายผู้ล่วงลับไปแล้ว ตลอดจนเทพยดาและอมนุษย์ทั้งหลาย ขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศล โดยทั่วกันเทอญ”

———————————–

คำขอขมาพระรัตนตรัย
“บุญใดอันข้าพเจ้า ผู้ไหว้พระรัตนตรัย ได้ประกอบแล้วในทวีปนี้ ด้วยเดชะบุญนั้น ขออันตรายคือความเห็นผิด ในพระรัตนตรัย จงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า กรรมอันน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแล้ว ต่อพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ขอพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ได้โปรดอดโทษแก่ ข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้สำรวมระวังในพระรัตนตรัย ในกาลต่อไป”

Comments are closed.