บ้านธัมมะ

บ้านธัมมะ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 110 หมู่ 8 บ้านใหม่สันมะนะ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

โทร.081-8320577

ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม และรับชมถ่ายทอดสดการสนทนาธรรม
จาก มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ดังมีรายการต่อไปนี้

วันเสาร์
09:00 – 12:00 น. สนทนาพระสูตร
13:00 – 16:00 น. สนทนาปรมัตถธรรม

วันอาทิตย์
09:00 – 10:15 น. สนทนาพระวินัย
10:30 – 12:00 น. สนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม
13:00 – 14:00 น. สนทนาพื้นฐานปัจจัยสภาพธรรม
14:00 – 16:00 น. สนทนาเรื่องปฏิบัติธรรม

แผนที่ บ้านธัมมะ ลำพูน

ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.

น่าอัศจรรย์ พระพุทธศาสนาที่บุคคลเลือกสรรแล้ว
ทำให้ถือเอาสิ่งที่ควรเท่านั้น ละทิ้งสิ่งที่ไม่ควร

ข้อความบางตอนจาก สารัตถปกาสินี อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค อเจลกัสสปสูตร

015-1024x683

พวกเราชาวชมรมบ้านธัมมะ มศพ. กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และกราบขอบพระคุณวิทยากร มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ผลจากการฟังธรรมบรรยาย ทำให้พวกเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีความรู้ ความเข้าใจในพระธรรมเพิ่มขึ้น ความเดือดร้อน วุ่นวายใจก็ลดน้อยลง