เกี่ยวกับชมรม

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากการสนทนาธรรม ที่จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อ 14–16 มิถุนายน 2554
ท่านอาจารย์สุจินต์   บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ได้ปรารภกับกลุ่มผู้ร่วมสนทนาธรรม จังหวัดเชียงใหม่  ถึงการสนับสนุนกลุ่มคนที่สนใจ
ศึกษาธรรมะ   ให้ได้มีโอกาสพบปะสนทนา  รวมถึงได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นความดี
มีประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน   กลุ่มผู้ร่วมสนทนาธรรมเห็นพ้องกันว่าน่าจะมีจุดรวมความ
สนใจ เพื่อเป็นศูนย์กลาง การติดต่อประสาน สนับสนุนซึ่งกันและกันของผู้สนใจติดตาม
ฟังธรรมจาก ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  ในลักษณะของเครือข่าย เห็นควรที่
จะมีการจัดตั้งชมรม   เพื่อเป็นสื่อกลางการดำเนินงานต่อไป

วัตถุประสงค์

• เป็นเครือข่ายของผู้ที่ต้องการทำดี และศึกษาธรรมะ
• เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการสนทนาธรรมของสมาชิกชมรม
• เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

คติของชมรม

ทำดี และศึกษาพระธรรม

สมาชิกแรกตั้ง

– คณะอนุกรรมการชมรมบ้านธัมมะ มศพ.
นางสุมิตรา  ปิ่นทองคำ
นายสุวิทย์  ปิ่นทองคำ
น.ส.ตรัสวิน จิตติเดชารักษ์
นางชุมพร  ตันตยานนท์กุล
นาวาอากาศตรีจรัญ  ปานุราช
นางสายฝน  ปานุราช
น.ส.ดนิตฤ  สุคนธ์พานิช

สมาชิกโดยอัตโนมัติ

– คณะกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่ พระพุทธศาสนา
ลำดับที่ 1 น.ส.สุจินต์  บริหารวนเขตต์
ลำดับที่ 2 น.ส.ดวงเดือน  บารมีธรรม
ลำดับที่ 3 นาง สงวน  สุจริตกุล
ลำดับที่ 4 นายแพทย์สัญชัย  ศรีสวัสดิ์
ลำดับที่ 5 พลตรีวีระ  พลวัฒน์
ลำดับที่ 6 พลเอกสะพรั่ง กัลยาณมิตร
ลำดับที่ 7 นาวาอากาศตรีเกื้อกูล แสนทอง
ลำดับที่ 8 น.ส.ประภัสสร  เหตระกูล
ลำดับที่ 9 หม่อมบงกชปริยา  ยุคล